Follow

Ok, no więc kilka szybkich przemyśleń na temat interfejsu Mastadona:
- Design niestety mało atrakcyjny. Całość wygląda dość skromnie. Brakuje tutaj lekkości, jak na Twitterze. Najlepsze wrażenie robi jak na razie strona rejestracji.
- Pisanie nowych postów w tak małym okienku na sidebarze po lewej stronie to jakaś kompletna pomyłka! Sam edytor też jest dość ubogi (od strony wizualnej).

Może nie jest jakoś bardzo źle. Ale do statusu konkurencji dla Twittera czy FB to jeszcze daleka droga.

· · Web · 1 · 0 · 0

@marcus_yallow odnośnie małego okienka to jest ono takie dlatego że Mastodon oficjalnie pozwala na posty o długości 500 znaków. My mamy lekką zmianę w kodzie.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!