Follow

Hello World! Witam polską społeczność Mastadon. Założyłem tutaj konto, bo zdaje się jest to najpopularniejszy polski serwer. Na razie próbuję nieśmiało oswoić się z interfejsem Mastadona. :)

· · Web · 2 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!