people from openly fascist Italian party Forza Nuova were invited to Independence March. National Radical Camp calls them publicly their "friends". #plpol

Follow

@selfisekai ale stowarzyszenie marsz niepodległości się przynajmniej odcięło już od onr-u, dobrze kojarzę?

· · Web · 1 · 0 · 0

kiedy wyborca konfederacji musi pytać razemkę (nie mylę się?) o relacje narodowców z faszystami XDDD

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!