Twitter (w wersji Lite) wypluwał za dużo powiadomień więc go wyrzuciłem z telefonu 😠 Teraz mam spokój 😇

@m4sk1n pewnie tak. Sęk w tym że mi się nie chciało 😝

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!