Jak to dobrze, że wybory do Sejmu są równe i proporcjonalne (art. 96 ust. 2 Konstytucji), więc PiS z wynikiem 43,59% nie ma szans na samodzielną większość. Prawda?

#wybory #Polska

Follow

@KrzysiekJ Jak to dobrze, że wybory do Sejmu są równe i proporcjonalne, więc zobaczymy jeszcze 3-4 Bezpartyjnych Samorządowców. Prawda?

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!