Odświeżyłem sobie dziś znajomość z i poszedłem szukać skrzynek. Jedną znalazłem, jedną zgłosiłem jako zaginoną i jednej nie potrafiłem znaleźć. Utworzyłem też swojego cacha i wrzuciłem geokreta. Tak w ogóle uwielbiam i polecam każdemu kto się bawi w geocaching. geokrety.org

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!