Follow

@Ninja Fajny fajny, lepszy niż twitter,łatwiej śledzić ludzi i jednocześnie to co się dzieje wokół.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!