Poszło. Jesteśmy aktualni i bezpieczni. :)

Follow

@xaphanpl jakie są koszty utrzymania serwera Mastodon?

@linuxpoludzku @xaphanpl zależy od liczby użytkowników i przede wszystkim liczby użytkowników z innych serwerów o których wie serwer

@linuxpoludzku @xaphanpl siedze na dystrybucji ubuntu od xx lat jest jakas szansa uchronić się przed tym. Czy pozostaje tylko zmiana na inna dystrybucje linuxa?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!