Follow

Czy wiesz, że nie każda dystrybucja GNU/Linux zachowuje się etycznie? Są też takie, które szpiegują swoich użytkowników, na przykład Ubuntu.

Richard Stallman stanowczo potępia Ubuntu za to, że pokusiło się na szpiegowanie swoich użytkowników. Jak twierdzi, musimy dać Canonical lekcję, żeby nie szpiegowało swoich użytkowników, ponieważ jedną z zalet wolnego oprogramowania jest to, że możemy bronić się przed funkcjami szkodzącymi użytkownikom. Nasz sprzeciw musi być na tyle silny, aby żadna inna dystrybucja GNU/Linux nie poważyła się szpiegować swoich użytkowników.

Dodatkowo Richard Stallman nie pochwala dystrybucji, które używają niewolnego oprogramowania, ponieważ jak twierdzi, przyzwyczajają nas one do wygody, a nie wolności jako celu, do którego dążymy.
youtube.com/watch?v=v45wXC_QRo

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!