Follow

Wszystko, co robimy w Internecie, robimy poprzez zawierzenie. Nikt nie gwarantuje nam prawa do połączenia z Internetem, nikt nie gwarantuje nam prawa do domeny, nikt nawet nie zapewnia nam prawa do przesyłania pieniędzy poprzez Internet. Jak twierdzi Richard Stallman, twórca ruchu wolnego oprogramowania, przenoszenie naszej aktywności do sieci, do której nie mamy prawa jest zagrożeniem dla naszej wolności.

youtu.be/vi3SOqUTAm4

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!