Follow

@xaphanpl @radzio1993 bardzo mi się podoba idea takiego "odludnienia". Zdecydowanie wolę takie odludne skupienia, nie lubię tłumu. Jak wcześniej napisałem, zostaję tu na dłużej :)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!