Follow

Na kompie Mastodon wydaje się bardziej chaotyczny, zdecydowanie do gustu bardziej mi przypadła wersja komórkowa.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!