Follow

henlo, dawno tu mnie nie było i zostanę chyba na dłużej.
btw pytanie do osób, które są w temacie: warto migrować z apache do nginx? jakieś za lub przeciw?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!