Badacze nieformalności zaświadczają o istnieniu całej rzeszy zjawisk lokujących się na granicy kapitalistycznego porządku, które stanowią oddolną sieć wsparcia i rodzą pytania o to, czy można je wykorzystać do budowy alternatywnych systemów (Lebedeva 2018, 1–30). Kwestia nie dotyczy wyłącznie obszarów, gatunków, plemion, których nie zdołano jeszcze skolonizować – zachowanej do naszych czasów skamieliny przeszłego świata. Siłą, która przeciwstawia się logice nowoczesnej ekonomii nie jest wspólnota pierwotna. A granica, która oddziela stosunki kapitalistyczne od tego, co wspólne, nie ma charakteru ani czasowego (złoty wiek dóbr wspólnych, futurystyczna obietnica W Pełni Zautomatyzowanego Luksusowego Komunizmu), ani nawet przestrzennego (autonomiczne obszary Zapatystów i Kurdów, zbiegowskie społeczności Zomii itd.). Podlega ona natomiast ciągłej negocjacji czy walce; można powiedzieć, że przecina każde ciało, jakby oddzielając wyabstrahowaną siłę roboczą od bogactwa życia, które toczy się poza, wbrew, a czasami przeciwko relacjom kapitalistycznym.Artykuł stanowi propozycję filozofii podmiotu politycznego, która uwzględniałaby osiągnięcia dwóch (zwykle niewchodzących ze sobą w dialog) tradycji badawczych. Z jednej strony historii oddolnej, z drugiej – nowego materializmu, zainteresowanego kształtowaniem się wspólnot wielogatunkowych. W kolejnych rozdziałach eseju autorzy pokazują, dlaczego koncepcja motłochu (jako podmiotu wielogatunkowego) może okazać się bardzo dobrym narzędziem, użytecznym zarazem do studiowania historii klas podporządkowanych, jak i do budowania nowej polityki w warunkach kryzysu klimatycznego. Proponowany przez nich kierunek polega na oparciu sprawczości ludzkich i nieludzkich zdominowanych na praktykach wielogatunkowego uwspólniania.

Słowa kluczowe: #plebs, #DobraWspólne, #nowoczesność, #HistoriaOddolna, #posthumanizm

Bardzo interesujące. Pełny tekst w załączniku,

Follow

@petros
trzeba być na osie zapisanym, żeby zobaczyć? bo access denied wyskakuje. a zapowiada się bardzo ciekawie.

Otwieram pobieranie w prywatnym oknie bez problemu.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!