Znacie embrace, extend, extinguish ?
To domena Microsoftu, Google ma bardziej subtelną taktykę.

Be installed - zachęć ludzi do instalacji nowej usługi

Be implemented - wgrywaj domyślnie na nowe urządzenia

Be invisible - spraw aby aplikacja była niewidzialna, np usuń ikonkę z launchera

Be in the package - dołącz ją do paczki reszty usług które są na tym etapie i była nieodłączną częścią systemu

Np Usługi Google Play są już na ostatnim etapie, Android Auto na 3...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!