Follow

Jeśli ktoś chciałby zdecentralizowany klon Reddit'a lub Wykopu, to założyłem nowa polską instancję. Można na nią wejść przez stronę junta.pl/

Strona używa oprogramowania lemmy, podobnie jak szmer.info.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!