Abp Marek Jędraszewski podczas 30. Pielgrzymki Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej… okrakow.pl/kalwaria-zebrzydows

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!