Ale tu pięknie takiej nazwy użytkownika to chyba nigdzie nie miałem 😀

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!