Uwielbiam takie pseudonaukowe wyliczenia, w których masę niepewnych danych agreguje się w jeden wskaźniki i oblicza z dokładnością do minuty. :)
medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,

Wynika z tego, że jeśli hot-doga przegryziemy trzema i pół ogórkami, to nasze punkty życia pozostaną bez zmian. 😂

Follow

@Dobromir_Sosnierz ale rak. Doczytałem do momentu że "chodzi o ślad węglowy potrzebny do wytworzenia parówki" ojprdl 🤦🏻‍♂️😆😆😆😆

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!