Moment, w którym posłanka Paulina Matysiak pisze w kuluarach sejmowych skargę na konduktorkę, która nie pocisnęła pasażerów w sprawie noszenia masek.

Follow

@Dobromir_Sosnierz robiłem niedawno 2 kursy Katowice-Gdynia i powrotny. Na szczęście nie trafiłem na żadnego posła lewicy i cały pociąg wyglądał praktycznie jak za dawnych dobrych lat (z pojedynczymi wyjątkami pandemiopsychozy jednak na szczęście nie agresywnej)

@kadil @Dobromir_Sosnierz Znaczy się:
'jak sprzedam kaszanke słonine rombankę to bimbru się też napiję' ?
[podkład muzyczny youtube.com/watch?v=ALLfC9n5wp stare dobre czasy]

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!