Follow

@Dobromir_Sosnierz specjalnie konto tu założyłem i w końcu ulubiony poseł się pojawił :) Szacun za ten ruch. Jedyne prawidłowe rozwiązanie. Wolność słowa ponad wszystko

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!