Follow

Wszystkim życzę dobrego dnia. Zaczynam pracę od sprawdzenia, czy Mastodon chodzi równie dobrze na Windows, jak na MacOS.

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!