Follow

@crusom @sp6ina Nie ma znaczenia, czy nazwiemy GW lewicą, czy nie. Chodzi o to, że oni przodowali w hasłach o "moim ciele". To pokazuje jak absurdalne jest myślenie tych środowisk.

@hlukasz @sp6ina dużo środowisk przodowało w hasłach o "moim ciele", co widać po rozmachu zeszłorocznych protestów.
Dlatego to ważne z czym wiążemy GW, bo w tym momencie @sp6ina niesłusznie jedzie po "lewicy", która w zasadzie nie ma nic wspólnego z tym magazynem i artykułem

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!