RT @ark_wieczorek@twitter.com

@AntaresPL@twitter.com @Juliuszk@twitter.com Prywatność wg Apple to zabieranie interoperacyjności i zamykanie użytkownika w ekosystemie 🍏. Prawdziwa prywatność jest wtedy kiedy użytkownicy mają kontrolę nad swoimi danymi.

🐦🔗: twitter.com/ark_wieczorek/stat

Follow

@midline Uważam, że źle robicie hejtując Apple pod kątem prywatności. Oczywiście, że najlepiej jest mieć telefon z softem, który sami budujecie że źródeł, ale bądźmy szczerzy - kto ma czas na takie rzeczy? Dla normalnych ludzi najlepszym kompromisem prywatność i bezpieczeństwo vs. łatwość obsługi mimo wszystko jest iPhone. Czy na Waszych telefonach jest firmware, który sami zbudowaliście ze źródeł? Robiliście review tego kodu osobiście?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!