Follow

Wytłumaczy mi ktoś o co jest ta cała burza w USA odnośnie zmian w prawie dot. głosowania w stanie Georgia? Czytałem sobie analizę i nie widzę tam niczego kontrowersyjnego: bbc.com/news/world-us-canada-5 (BTW. Nie wiedziałem że tam jest tak chory system, że do głosowania nie trzeba przynosić dokumentu tożsamości!)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!