Follow

Musiałem dzisiaj wysłać (emailem) kilka dokumentów do urzędu skarbowego. Myślałem, że w obecnych czasach wystawienie klucza GPG, żeby zaszyfrować, jakby nie patrzeć wrażliwe, dane nie jest jakimś rocket science. Niestety niczego takiego nie znalazłem i musiało wszystko pójść jawnie. Coś przeoczyłem? Jest jakaś możliwość wysyłania dokumentów do urzędów w postaci zaszyfrowanej?

· · Web · 3 · 0 · 1

@hlukasz oczywiście! Możesz wysłać zaszyfrowany list do urzędu.

;-P

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!