Follow

Wygląda na to, że po update instancji zbugował mi się interfejs kolumnowy. Nie zajmuje on całej szerokości ekranu, wygląda tak jakby jego szerokość była wpisana na sztywno, niezależnie czy rozciągnę okno przeglądarki na dwa ekrany, czy zawężę do połowy jednego to interfejs zawsze ma taką samą szerokość (raz mam pusty margines z prawej strony, raz pasek przewijania w poziomie). Wcześniej było ok. @xaphanpl wiesz gdzie może być problem?

Firefox 82 Linux

· · Web · 3 · 0 · 0

@hlukasz domyślnie Mastodon tak robi. Wieczorem poprawię. :)

@hlukasz poszła poprawka. Prosiłbym o potwierdzenie, bo sam mam 13 calowy ekran tylko pod ręką. 🙂

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!