@heex a co te te aplikacje? łatka na spodniach?

@pronto O żartowniś i mistrz ciętej riposty jak sądzę :) Kłaniam się ;)

@heex bo to 'program' a nie żadna aplikacja.

a swoja droga wiekszosc nie przetłumaczone, nawet program do słuchania książek 'cozy'

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!