Follow

@jjj O tak! Można tu spotkać wiele ciekawych osób!

Jadę losowo z pamięci:

@kmic daje najlepsze shitposty
@nomadbynature dużo podróżuje
@midline mówią o dobrych i złych rzeczach w Internecie (prowadzą @kuba i @arkadiusz_wieczorek, których z osobna też warto podglądać)
@rysiek to wyjątkowa osobistość świata hackerskiego
A @jaczad jest specem od dostępności
@crusom to rebel i freeganin
@rdarmila to nasz miejscowy pisarz
@_astronoMay makes greatest threads about astronomy
@mkljczk programuje fediwersum
@tomek wspomina o wielu ciekawych tematach
Podobnie @kravietz ale on teraz głównie o wojnie.

Mam nadzieję, że niczyich zasług nie umniejszam?

@grzgrz

O, co za doskonała lista rekomendacji — prawie wszystkich miałem w follow oprócz dwóch osób, co szybko naprawiłem ;)

@jjj @kmic @nomadbynature @midline @kuba @arkadiusz_wieczorek @rysiek @jaczad @rdarmila @_astronoMay @mkljczk @tomek

@smigol @grzgrz może i mądry ale list motywacyjny trzeba pisać żeby follow zaakceptował.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!