Follow

Zainspirowany wpisem @kmic o jabłuszkach i marchewkach, właśnie zajadam się pyszną marchewką. Marchewka na nadwarzywo.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!