Będziemy robili odcinek o zgłaszaniu stron i firm do UODO i UKE. Jakie macie pytania z tym związane? :)

Follow

@midline czy mogę zgłaszać bez wcześniejszych prób załatwienia tego bezpośrednio ze zgłaszanym?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!