Follow

Według "Raportu o stanie wsi" z 2020r. tylko 22% aktywnych zawodowo mieszkańców wsi prowadzi gospodarstwo, a jedynie dla 10% jest to jedyne źródło utrzymania.

Wyczytane w lipcowym numerze miesięcznika Pismo. Samego raportu nie widziałem.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!