Follow

Miałem iść jutro oddać krew, ale nażarłem się na kolację masła orzechowego, a to chyba niezbyt dobrze bo "podwyższa poziom cholesterolu w surowicy i zwiększa krzepliwość".
Słabo bardzo, bo następną możliwość oddania będę miał we wrześniu :(

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!