Lubię wiedzieć ile na co wydaje, to bardzo ułatwia choćby planowanie budżetu. Mam fajną aplikację do spisywania wydatków, ale wpisywanie ręcznie każdego produktu byłoby zbyt czasochłonne.

Znacie jakieś dobre aplikacje do OCR paragonów?

To złożona sprawa i wszystko co znalazłem było bardzo dopasowane do konkretnego przypadku użycia. Próbowałem jedną aplikację kogoś z Niemiec gdzie można było dodawać reguły per sklep, ale nie radziła sobie z polskimi znakami i rozpoznaniem ceny w PLN.

Follow

Na początku roku obiecłem sobie, że zrobię skrypt dostosowany do własnych potrzeb, ale na razie skończyło się tylko na zebraniu 214 zdjęć paragonów...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!