Follow

Jeżeli chcemy lepiej poznać jakiegoś reżysera to oglądamy filmy, które wyreżyserował.
Jeżeli chcemy poznać malarza czy innego artystę to oglądamy jego dzieła.
Jeżeli chcemy poznać postać jakiegoś wybitnego wynalazcę czy naukowca to zapoznajemy się z jego dorobkiem.

Więc jeżeli chcemy poznać Boga, który stworzył świat, czyż nie powinniśmy starać się lepiej poznać ten świat? Dlaczego więc Kościół Katolicki nie prowadzi badań naukowych na szeroką skalę?

@grzgrz a to nie jest tak, że ludzie nie są w stanie zrozumieć świata i tyle?
Żaden ze mnie teolog, ale kojarzę, że coś takiego było

@grzgrz ależ prowadzi, do dziś są obserwatoria astronomiczne i uczelni. Co więcej robił to zanim to jeszcze było modne ;P
pierwsze z brzegu po naszemu youtube.com/watch?v=jlFM6x4I5m

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!