Follow

O ile nie masz jakiegoś specjalnego powodu, żeby dokładnie pamiętać ich liczbę, to prawdopodobnie odbywasz właśnie "umysłową wycieczkę" po domu lub naokoło niego i liczysz poszczególne okna.
2/7

Ale nie wszyscy tak mają. Afantazja - bo tak się nazywa niezdolność do wyobrażeń wzrokowych - dotyczy około 2% populacji. en.wikipedia.org/wiki/Aphantas
3/7

Nie powoduje to jednak upośledzenia w życiu takich osób - ich wyniki w testach np. na wyobraźnię przestrzenną nie odtają od normy. np: zaprezentowaniu im obrazu jednej figury są w stanie bez problemu wybrać spośród zestawu figur tę sam, nawet jeśli została obrócona w sposób znacząco utrudniający zadanie.
4/7

Jeżeli słyszeliście o ślepowidzeniu pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%
to możecie pomyśleć, że to coś podobnego, tyle że dotyczącego obrazów w umyśle. Ale badania i specjalnie opracowane testy zdają się wykluczać taką możliwość. Osoby z afantazją naprawdę są pozbawione „oka umysłu”.
5/7

Jednak w niektórych aspektach afanazja może mieć dostrzegalne skutki. Takie osoby na przykład mniej boją przy czytaniu strasznych historii, mają słabszą pamięć autobiograficzną ale też mniejsze ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego.
Mówi się też, że brak wyobraźni wzrokowej może uwalniać od zdefiniowanych form i pozwalać myśleć w bardziej abstrakcyjny i twórczy sposób
6/7

Opierałem się głównie na artykule „Nie wszyscy liczą owieczki” Katarzyny Dziadowicz, który przeczytałem w katalogu festiwalowym „Copernicus Festival: Wyobraźnia”.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!