Follow

Sezonowa kolacja, zaskakująco dobre połączenie smakowe: wytrawność szparagów ze słodkością truskawek, ostrością cebuli i umami z orzechów.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!