Follow

Czytam właśnie ulotkę szczepionki Comirnaty. Kilka tygodni temu czytałem ulotkę szczepionki AZ. Znów ogarnia mnie ekscytacja tym jak niesamowity poziom osiągnęła nasza nauka i jak z jak "magicznymi" technologiami mamy do czynienia.

Zabezpieczamy się przed wrogiem, który jest tak mały, że go nie widać, wstrzykując sobie czy to manekiny pomalowane tak, by przypominały wroga, czy to samą instrukcję malowania tych barw wojennych.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!