Follow

Polecam soki od Braci Sadowników - nie dość, że są pyszne to jeszcze dostajesz super butelkę gratis. Etykietka papierowa, bardzo łatwo da się zdjąć (choć dwa czy trzy razy trafiłem na plastikową, która zostawiała niefajne ślady po kleju).
Idealnie się nadaje do trzymania ryżu, kasz itp.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!