Widzę że znów mamy wysyp polskich instancji. 🙂

@xaphanpl A to dobry moment, by zapytać jaka jest geneza nazwy naszej instancji? 😅

@JaroslawSadowski ależ to jest rzecz dawno znana. 🙂 101010 to jest w systemie dwójkowym zapis cyfry 42, a to już "wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę".

Follow

@xaphanpl @JaroslawSadowski ni, to nie jest pytanie, 42 to odpowiedź

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!