Follow

Pomysłodawca hipertekstu (czyli WWW) Tim Berners-Lee wystartował z takim projektem: solidproject.org/

· · Web · 2 · 6 · 4

@gregorius Dlaczego mi to wygląda jak IPFS i (trochę) Syncthing (nie to, że pierwszego zacząłem czytać dokumentację, a drugiego używam na codzień)?

@gregorius @dzwiedziu co do ipfs to z ciekawostek można powiedzieć ze Brave Browser wspiera ten protokół natywnie :)

@gregorius a mi przypomina freenetproject.org/

tylko bez anonimizacji. Gdyby w końcu ktoś napisał biblioteke w C jak 0.5 to dziś wszyscy by tego używali a tak... jaaaaafa

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!