A czytam sobie "Bajtka" bo dowiedziałem się wczoraj, że zamówione przeze mnie pod koniec 2020 roku ZX Spectrum Next zostanie wysłane do mnie najprawdopodobniej już w drugiej połowie przyszłego roku. Hura.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!