1. Nazwij swoje Raspberry Pi "malina"
2. W jej systemie operacyjnym utwórz użytkownika "git" (do obsługi Gitei)
3. Przeloguj się na tego użytkownika
4. Uśmiechnij się do domyślnego prompta

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!