Zakończona praca nad zbudowaniem i obliczeniem korpusu językowego. Teraz pora na nieco trudniejszą pracę w postaci stworzenia słownika do stenotypii.

Z 4 uli 9 odkładów, czyli z 4 zrobiło się 13. Wynik taki sobie. Jeszcze zobaczymy, ile się usamodzielni, czyli wychowa nową matkę.

Kolejny element ma drodze tegorocznych prac pasiecznych: obniżenie klina rozdzielającego dla robienia wycięć. Dwie godziny na gumówce.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!