Follow

Praca nad odzyskaniem wpisów blogowych dobiega końca. Projekt stenotypia wchodzi w trzeci etap.
stenografia.pl/blog/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!