Poprawki naniesione przez pana Wojciecha Włoskowicza, głównie dla tych co nie tykają shitbooka. Oryginalny autor: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki 😆 W tekście nadal kryje się trochę rzeczy do podkreślenia.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!