W starym, kwietniowym numerze Fantastyki z roku 1988 mamy Siudmaka na okładce, Siudmaka w Galerii oraz paszkwil Inglota na ówczesny fandom. A co jeszcze oprócz tego? O tym w mojej recenzji.

radomirdarmila.pl/2021/01/27/f

Follow

@rdarmila Liczę na dalsze recenzje kolejnych starych numerów. Aż łezka się w oku kręci ;)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!