Udało się, ta firma co wydzwania robocollami z reklamami fotowoltaiki doczeka się kontroli ze strony UKE <3

Opłaca się składać skargi!

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!