Follow

Trut z komputera (Whalebird), dość ciekawa aplikacja chociaż ma wady z tego co widzę (ma błędy, dodatkowo myśli, że na 101010.pl jest 500 znaków tylko). Natomiast działą ;)

Szkoda tylko, że nie da się super łatwo obsługiwać z poziomu klawiatury

Mam nadzieję, że przed chwilą to nie ja rozwaliłem 101010.pl :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!