Follow

Dobra, bo tutaj chyba najwięcej osób używa i3wm XD Jakie macie fajne konfigi (w sensie rzeczy), których używacie.

Jeśli chcecie protip. Jeśli używacie dmenu od i3, to jest szybszy (25 razy podobno, ale zauważalnie) j4-dmenu. Nie wiem na ile się różnią, na oko wcale. Ale dupę urywają :D

Rofi niestety u mnie powoli działa :(

Fajnie jak macie coś na zarządzanie oknami (jak sobie ułatwiacie)

Show thread
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!